tiistai 3. syyskuuta 2013

Vammaispalvelulaki (VPL)

Image courtesy of cooldesign

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (VPL) edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäisee ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sellaisina kuin asiakkaan yksilöllinen tarve edellyttää.

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut saattajapalveluineen, henkilökohtaista apua sekä asunnon muutostöitä, jos henkilö niitä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun on otettu yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Tätä varten laaditaan palvelusuunnitelma. Päätökset on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun on esitetty palvelua tai tukitointa koskeva hakemus.

Kuljetuspalveluihin ja saattajapalveluihin kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Niitä ovat henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat ja lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Kuljetukset voi kunta järjestää taksilla, invataksilla tai vastaavalla ajoneuvolla. Kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa.

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee, eli vähintään 30 tuntia kuukaudessa. 

Henkilökohtaisesta apua päätettäessä ja järjestettäessä on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne. Kunta voi korvata henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut, antaa kohtuullisen arvoisen palvelusetelin avustajapalveluja varten, hankkia niitä julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää palvelun itse. Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia henkilön omainen tai muu läheinen henkilö muuten kuin painavasta syystä.

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet korvataan vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat rakennustyöt kuten ovien leventäminen, liuskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden kalusteiden muuttaminen sekä vastaavat rakennustyöt. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nosto- tai hälytyslaitteet tai muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet, ja kustannukset korvataan kokonaan tai osittain. Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavista koneista ja laitteista korvataan puolet ja vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan.


Lähde:
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti